Journals →  Obogashchenie Rud →  2009 →  #4 →  Back

ArticleName Panshin А. М., Yevdokimov S. I.
ArticleAuthor A study of placer gold flotation properties
ArticleAuthorData Yevdokimov S. I., e-mail: skgtu@skgtu.ru
Abstract Certain issues are considered, related to flotation recovery of fine and platelike-flake gold, whose losses in placer gold processing reach 50 %. A number of factors has been considered, capable to affect gold grains flotation properties: size, temperature, standard gold assay, collector type and consumption, metal particles interaction character.
keywords Placer gold, induction time, sediment volume, gold assay, gold size, contact power, flotation, aerosol.
References 1. Solodenko A. B., Yevdokimov S. I., Kazimirov M. P. Obogashcheniye rossypey zolota. Vladikavkaz: OOO NPKP «MAVR», 2001. 368 p.
2. Berger G. S., Yevdokimov S. I. O gidrofobno-gidrofilnykh vzaimodeystviyakh v mineralnykh suspenziyakh // Izv. vuzov. Tsv. metallurgiya. 1980. N 4. P. 12–14.
3. Panshin А. М. Razrabotka i promyshlennoye osvoeniye kombinirovannoy tekhnologii obogashcheniya svintsovo-tsinkovogo syr'ya : dis. … kand. tekhn. nauk / SKGMI (GTU). Vladikavkaz, 2005. 186 p.
4. Kritskaya M. Zh. Aerozolnaya kolonnaya flotatsiya rossypnogo zolota : dis. … kand. tekhn. nauk / SKGMI (GTU). Vladikavkaz, 2007. 152 p.
5. Pat. 2220781 RF, IPK7 В 03 D 1/00. Sposob flotatsii / S. I. Yevdokimov, A. B. Solodenko, M. P. Kazimirov, N. G. Kaytmazov, M. P. Baskayev, V. V. Rybas, M. Zh. Kanashvili, SKGMI (GTU). Zayav. 29.07.2002. Opubl. 10.01.2004. Bull. N 1.
Language of full-text russian
Full content Buy
Back