Journals →  CIS Iron and Steel Review →  2015 →  #1 →  Back

ArticleName A new approach to training of designers at the industrial enterprise
DOI 10.17580/cisisr.2015.01.07
ArticleAuthor A. V. Netkachev, I. S. Plakhotin, S. V. Solovyev, V. V. Shimov
ArticleAuthorData

Ural Federal University — UrFU (Ekaterinburg, Russia):

A. B. Netkachev, Assistant Professor, Chair of Metal Forming, e-mail: netkachev_ab@mail.ru

V. V. Shimov, Cand. Eng., Director of Metallurgical Department, e-mail: omd@urfu.ru

 

JSC “Uralgipromez” (Ekaterinburg, Russia):
I. S. Plakhotin, Cand. Econ.

S. V. Solovyev, Cand. Phys.-Math., Head of IT Department

Abstract

Abstract. The article proves the necessity of specialized training of the projectors — technicians for the construction of a new enterprises or remodeling of existing industry. The tasks that projector-technician should perform in process of reconstruction or new construction of the industrial project are set. Skills and knowledge that modern projector-technician should master are listed. The work experience of the Institute of material and metallurgical engineering of the Ural Federal University (UrFU) named after the first Russian President Eltsyn B. N. on projector– technician training with the perspective of their further work as project chief engineer is taken into account. The improvement of the training program is proposed.

An experience of Institute of material and metallurgical engineering of UrFU named after Eltsyn B.N. in the sphere of bachelors training on the specialization “Designing of industrial (iron and steel) enterprises» and magisters on the program «Project and investment — constructional management in metallurgy”.

keywords Technological procedure, metallurgic factories projecting, projector — technician, project chief engineer, project managership, Bachelor’s program, Master’s program, professional cycle.
References

1. Kotler P., Keller K. L. Marketing Menedzhment (Marketing Management). St. Petersburg. Piter. 2012. 816 p.
2. Mironov G. V., Burkin S. P., Shimov V. V. Proektirovanie tsekhov I investitsionno-stroitelnyi menedzhment v metallurgii (Designing of shops and investing-construction management). Moscow. Akademiya. 2010. 608 p.
3. Novye proekty I tekhnologii v metallurgii (New projects and technologies in metallurgy). The collection of papers devoted to 85th anniversary of Uralgipromez. Ekaterinburg. UtcAO. 2010. 636 p.
4. Kontseptsiya dolgosrochnogo sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii do 2020 goda. Ukaz No. 1662-P Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 17 noyabrya 2008 goda (The concept of long-term social-economic development of Russian Federation until 2020. The order N 1662-R of the Government of the Russian Federation dated November 17, 2008. Federal portal www.protown.ru.
5. Gruding K-G. Proektirovanie promyshlennykh predpriyatiy. Printsipy. Metody. Praktika (Designing of industrial enterprises. Principles. Methods. Practice). Moscow. Alpina Biznes Bruks = Alpina Business Brooks. 2007. 340 p.
6. Razu M. L. Upravleniya proektami. Osnovy proektnogo upravleniya (Management of projects. Grounds of project management). Moscow. KnoRus. 2006. 768 p.
7. Grishin I. A., Ushomirsky A. E. Problemy promyshlennogo razvitiya I modernizatsii v Rossiyskoy promyshlennosti (Problems of industrial development and modernization of Russian industry). Fundamentalnye issledovaniya = Fundamental research. 2006. No. 10. P. 80–82.
8. Mironov G. V., Burkin S. P., Shimov V. V. Babailov N. A. Invstitsionno-stroitelnyi menedzhment: spravochnik (Investing-construction management. The directory). Ekaterinburg., UGTU — UPI. 2005. 225 p.
9. Avdeev V. A., Druyan M. V., Kudrin B. I. Osnovy proektirovaniya metallurgicheskikh zavodov (Grounds of designing of metallurgical works). Moscow. Intermet Inzhiniring = Intermet Engineering. 2002. 464 p.
10. Federalnyi zakon “O zashchite okruzhayushchey sredy” No, 7-FZ ot 10.01.2002 (Federal law “On environmental protection” No. 7-FZ dated 10.01.2002). Rossiyskaya gazeta = Russian Newspaper. No. 6. 12.01.2002.
11. Rebrin U. I. Osnovy ekonomiki i upravleniya proizvodstvom: kurs lektsiy (Grounds of economics and production management: a course of lectures). Taganrog. TRTU. 2000. 145 p.

Language of full-text english
Full content Buy
Back