Journals →  Non-ferrous Metals →  2011 →  #1 →  Back

Metallurgy
ArticleName Deposition of electrolytic coatings based on rhenium-tungsten alloys from aqueous solutions
ArticleAuthor Agapova L. Ya., Ponomareva E. I., Abisheva Z. S., Kilibaeva S. K., Aytekeeva S. N.
ArticleAuthorData

Centre of Earth Sciences, Metallurgy and Ore Beneficiation:

L. Ya. Agapova, Head of Laboratory

Z. S. Abisheva, President, e-mail: abisheva@nursat.kz

E. I. Ponomareva, Chief Researcher

S. K. Kilibaeva, Junior Researcher

S. N. Aytekeeva, Junior Researcher

Abstract

Research data on researches of deposition of electrolytic coatings on the base of Re—W alloys by the method of membrane electrolysis are given in this paper. These coatings are deposed from ammonium-sulphate citrate and fluoride-sulfate electrolytes on the supports of stainless steel and copper. Using the methods of IR spectroscopy, conductometry and electrodialysis it was found out that rhenium and tungsten in these solutions are present in the forms of anionic citrate and fluoride complexes. Kinetic laws of electrolytic deposition of Re—W coatings from these electrolytes are found out. Mechanism of the process of the cathodic reduction of Re and W anions from ammonium-sulphate citrate and fluoride-sulfate electrolytes is offered. X-ray analysis proved that the produced alloys are solid tungsten solutions in the rhenium or rhenium solutions in the tungsten. Glycerine additions into fluoride-sulfate solutions enhanced the microhardness of deposed coatings from 5346 up to 22 190 MPa. The opportunity of deposition of Re–W coatings from the solutions received during recycling W—Re-bearing waste products of electronic industry is shown.

keywords Electrolytic coatings, citrate and sulphate solutions, rhenium-tungsten alloys, membrane electrolysis, complexing, microhardness
References

1. Tylkina M. A., Rakova N. N. Tsvetnye Metally — Non-ferrous Metals. 1995. No. 11. pp. 48-52.
2. Tylkina M. A., Rakova N. N. Tsvetnye Metally — Non-ferrous Metals. 1997. No. 9. pp. 73-75.
3. Fiziko-Khimicheskie svoystva splavov reniya (Phyciso-chemical properties of rhenium alloys). Ed. E. M. Savitskiy, M. A. Tylkina. Moscow, 1979. 215 pp.
4. Savitsky E. M., Tylkina M. A., Levin A. M. Splavy renia v electronike (Rhenium alloys in electronics). Moscow, 1980. 215 p.
5. Lakhotkin Yu. V., Krasovskiy A. I. Volfram-renievye pokrytiya (Tungsten-rhenium coatings). Moscow, 1989. 158 p.
6. Gamburg Yu. D. Galvanicheskie pokrytia: spravochnik po primeneniyu (Electroplating. Reference application). Moscow: Technosphere 2006. 216 p.
7. Povetkin V. V., Kovenskiy I. M., Ustinovshchikov Y. I. Struktura i svoystva elektroliticheskikh splavov (Structure and properties of electrolytic alloys. Moscow, 1992. 255 p.
8. Agapova L. Ya., Ponomareva E. I., Salakhova R. Kh., Abdrakhmanova Z. T. Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo syrya (Complex Usage of Mineral Raw Materials). 1995. No. 2. pp. 36–39.
9. Aytekeeva S. N., Agapova L. Ya., Ponomareva E. I. and etс. Trudy Respupliki nauchno-prakticheskaya konferentsiya po teorii i praktike intensifikatsii, resurso-energosberezheniya v khimicheskay technologii i metallurgii (Proc. of Resp. scient. And pract. Conf. On the theory and practice of intensification, resourses and energosavings in the chemical technologies and metallurgy). Shymkent; Almaty, 2000. Vol. 2. pp. 34–37.
10. Sklyarenko S. I., Sominskaya Z. M., Nikitina A. A. and etс. Reniy: sbornik nauchnykh trudov (Rhenium: coll. of scientific papers). Moscow, 1961. pp. 152–158, 209–213.
11. Nikitin A. A., Sominskaya Z. M., Vagramyan A. T. Elektrokhymiya — Electrochemistry. 1968. Vol. 4, Issue 1. pp. 82–85.
12. Sominskaya Z. M., Artamonova E. K. Elektroliticheskie pokrytia splavami: sbornik nauchnykh trudov (Electrolytic coating with alloys: coll. of scientific papers). Moscow, 1975. pp. 106.
13. Yuriev B. I., Terentieva N. I. Zhurnal prikladnaya khimiya — Russian Journal of Applied Chemistry. 1976. No. 6. pp. 1087–1092.
14. Sominskaya Z. M., Nikitina A. A., Artamonova E. K. and etc. Metallurgiya reniya: sbornik nauchnykh trudov (Metallurgy of rhenium: coll. of scientific papers). Moscow, 1970. pp. 106–111.
15. Agapova L. Ya., Aytekeeva S. N., Ponomareva E. I., Abisheva Z. S. Kompleksnoe ispolsovanie mineralnogo syrya — Complex Usage of Mineral Raw Materials. 2001. No. 2. pp 20–26.
16. Aytekeeva S. N., Salakhova R. Kh. Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo syrya — Complex Usage of Mineral Raw Materials. 2002. No. 2. pp. 11–16.
17. Agapova L. Ya., Aytekeeva S. N., Ponomareva E. I. and etc. Kompleksnoe ispolzovanie mineralnogo syrya — Complex Usage of Mineral Raw Materials. 2001. No. 4. pp. 28–35.
18. RK patent N 10216. Sposob elektroliticheskogo osazhdeniya volfram-renievykh pokrytiy (Method of tungsten-rhenium coating electrolytic deposition) Agapova L. Ya., Aytekeeva S. N., Ponomareva E. I., Abisheva Z. S. publ. 15.03.2004. Bull. No. 3. p. 99.
19. RK patent N 10929. Sposob polucheniya volfram-renievogo pokrytiya (Process for obtaining tungsten-rhenium coating) Agapova L. Ya., Aytekeeva S. N., Ponomareva E. I., Abisheva Z. S. publ. 14.10.2005. Bull. No. 10. p.135.
20. Agapova L. Ya., Abisheva Z. S., Kilibayeva S. K., Zagorodnyaya A. N., Sapukov I. A. Proc. of the Minerals to materials (M2M 08) Conf. Bridging the Cap between Minerals and Materials. Cairo (Egypt), 2008. p. 36.
21. Agapova L. Ya., Aytekeeva S. N., Ponomareva E. I., Abisheva Z. S., Bukurov T. N. Proc. of the 8th Intern. mineral processing symposium. Antalya (Turkey). 2000. pp. 481–485.

Language of full-text english
Full content Buy
Back