Journals →  Obogashchenie Rud →  2011 →  #4 →  Back

BENEFICIATION TECHNOLOGY
ArticleName All-round chemical-dressing technology for processing of rischorrites
ArticleAuthor Gorbunova Ye. S., Zakharov V. I., Alishkin А. R.
ArticleAuthorData Gorbunova Yelena Sergeevna, Head of Department, ph. +7 (495) 411-55-93, North-Western Phosphorous Company (Russia); Zakharov Viktor Ivanovich, Head of Laboratory, Alishkin Albert Rifatovich, Senior Researcher, ph. +7 (81555) 7-93-89, I. V. Tananaev Institute of Chemistry and Technology of Rare Elements and Mineral Raw Materials, The Kola Science Center of the Russian Academy of Sciences (Russia).
Abstract

The results of the Khibinу Mountains high-potassium nepheline-feldspar rocks (rischorrites) mineral and material composition studies are presented. A process flow schematic is proposed for all-round dressing of the minerals in question with the view to produce non-chlorine fertilizers, alumina and amorphous silica, employing nitric acid treatment, amorphous silica washing from insoluble fraction, heavy fraction magnetic separation with production of feldspar concentrate to be activated through sintering with potash and recirculated to process head for nitric acid decomposition. Produced aluminium nitrates are processed into alumina, potash and soda.

keywords Rischorrites, nitric acid treatment, washing, electromagnetic separation, feldspars, activation, potash, non-chlorine potassium fertilizers, alumina, amorphous silica.
References

1. Pozin M. Ye. Tekhnologiya mineralnykh soley (udobreniy, pestitsidov, promyshlennykh soley, okislov i kislot) (Mineral salt technology (fertilizers, pesticides, industrial salts, oxides and acids)). Pt. 1. Leningrad, Khimiya, 1970, pp. 182–184.

2. Pozin M. Ye. Tekhnologiya mineralnykh soley (udobreniy, pestitsidov, promyshlennykh soley, okislov i kislot) (Mineral salt technology (fertilizers, pesticides, industrial salts, oxides and acids)). Pt. 2. Leningrad, Khimiya, 1970, pp. 1222–1232.

3. Safrygin Yu. S., Osipova G. V., Buksha Yu. V., Timofeev V. I. Sbornik nauchnykh trudov VNIIGalurgii — Proceedings of All-Russian Scientific-Research Institute for Mineral-Salt Production (Halurgy), Iss. 75, St. Petersburg, 2006, pp.171–180.

4. Geologicheskoye stroyeniye i apatitonosnost' Synnyrskogo shchelochnogo massiva. Sbornik statey (Geological structure and apatit content of Synnyr alkaline solid. Collection of scientific articles), Leningrad, Nauka, 1969, 48 p.

5. Kostyuk V. P., Panina L. I., Zhidkov A. Ya., Orlova M. P., Bazarov T. Yu. Kaliyevyy shchelochnoy magmatizm Baykalo-Stanovoy riftogennoy systemy (Potash alkaline magmatism of Baikal-Stanovaya riftogenic system), Novosibirsk, Nauka, 1990, 239 p.

6. Aman E. A., Dantsig S. Ya., Pivovarov V. V., Tikhonov N. N. Tsvetnaya metallurgiya — Nonferrous Metallurgy Transaction. News of Higher Schools, 1991, No 7, pp. 6–11.

7. Inventor's certificate USSR No 1607323, IPC5 C 01 F 7/24, 1989.

8. Sokolov I. D., Shemyakina G. V., Gerzhberg Yu. I. Zhurnal prikladnoy khimii — Applied Chemistry Journal, 1984, Vol. 57, No 5, pp. 978–981.

9. Khimiya i tekhnologiya glinozyoma. Trudy Vsesoyuznogo soveshchaniya (Alumina chemistry and technology. Proceedings of All-Union conference), Yerevan, NTI SNKh ArmSSR, 1964, 531 p.

10. Safaryan A. M. Teoreticheskiye osnovy i tekhnologiya polucheniya silikatnykh produktov pri kompleksnoy pererabotke vysokokremnistogo alyumosilikatnogo syr'ya shchelochno-solevym metodom: avtoref.dis. … d-ra tekhn. nauk (Theoretical bases and technology of silicate production at integrated processing of high-silicon alumina-silicate raw materials by alkalic-salt method. Author's abstract of doctor dissertation), St. Petersburg, St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University), 1992, 39 p.

11. Inventor's certificate USSR No 1761671, IPC5 C 01 F 7/26, 1990.

12. Nikiforov K. A., Khanturgayeva G. I., Gulyashinov N. N. Obogashchenie Rud, 1996, No 3, pp. 12–18.

13. Nikiforov K. A., Makhasoyev M. V., Turunkhayeva M. I. Kombinirovannyy sposob pererabotki synnyrita (Combined method of synnyrit processing), Ulan-Ude, Buryatia Institute of Natural Sciences SB AS USSR, 1979, 60 p.

14. Galakhov A. V. Rischority Khibinskogo shchelochnogo massiva (Rischorrits of Khibiny alkaline solid), Moscow–Leningrad, AS USSR, 1959, 169 p.

15. Galakhov A. V. Petrologiya Khibinskogo shchelochnogo massiva (Petrology of Khibiny alkaline solid), Moscow, Nauka, 1975, 256 p.

16. Khibinskiy shchelochnoy massiv (Khibiny alkaline solid), under the editorship of N. A. Volotovskaya, Leningrad, Nedra, 1972, 174 p.

17. Mineralogiya Khibinskogo massiva (Mineralogy of Khibiny solid), under the editorship of F. V. Chukhrov, Moscow, Nauka, 1978, 584 p.

18. Kozyreva L. V., Korobeynikov A. N., Menshikov Yu. P. Novoye v mineralogii Karelo-Kolskogo regiona (The Novelty in mineralogy of the Karelian-Kola region), Petrozavodsk, KarSC AS USSR, 1990, pp. 116–129.19. Pat. 2372290 Russian Federation, IPC7 C 01 А 7/24, 2008.20. Zakharov V. I., Kalinnikov V. T., Matveev V. A., Mayorov D. V. Khimiko-tekhnologicheskiye osnovy i razrabotka novykh napravleniy kompleksnoy pererabotki i ispolzovaniya shchelochnykh alyumosilikatov (Chemical-engineering bases and development of new directions for integrated processing and use of alkaline alumosilicates), Apatity, KolaSC RAS, 1995, Pt. 1, 177 p.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back