Journals →  Obogashchenie Rud →  2011 →  #4 →  Back

BENEFICIATION TECHNOLOGY
ArticleName Iron sands beneficiation technology of AO «Kazakhstan Aluminium»
ArticleAuthor Budon S. V., Ibragimov А. Т., Tverdokhlebov S. А., Medvedev V. V.
ArticleAuthorData Budon Sergey Viktorovich 1st Vice-President, bsv@aok.enrc.com, Ibragimov Almaz Turdumetovich, President, paz@aok.enrc.com, Tverdoklebov Sergey Andreevich, Scientific Research Center, Leading Process Engineer, paz@aok.enrc.com, «Aluminium of Kazakhstan» JSC (Republic of Kazakhstan); Medvedev Viktor Vladimirovich, Chief Engineer, Alumina Production, ALCORUS Co Ltd (Russia), office@alcorus.ru.
Abstract

A possibility of iron sands beneficiation by magnetic separation in different circuits, flotation and washing has been studied. Iron sands hydrochemical beneficiation alternatives have been investigated. Caustic alkali concentration, temperature and leaching process duration effects on alumina recovery have been studied. A possibility of iron sands leaching by alkali-aluminate solutions, achieving iron oxide content of 70–73 %, is shown.

keywords Iron sands, classification, magnetic separation, hydrochemical beneficiation, leaching, tricalcium aluminate hydrate.
References

1. Ibragimov A. T., Budon S. V. Razvitie tekhnologii proizvodstva glinozema iz boksitov Kazakhstana (Development of the production technology of alumina from bauxites of Kazakhstan), Pavlodar, 2010, 304 p.

2. Kuznetsov V. P., Valova V. Ye., Lifirenko Ye. P. Obogashcheniye boksitov (Enrichment of bauxites), Moscow, Nedra, 1978, 277 p.

3. Ni L. P., Khalyapina O. B. Fiziko-khimicheskiye svoystva syrya i productov glinozemnogo proizvodstva (Physical and chemical properties of raw materials and products of aluminous manufacture), Alma-Ata, Nauka, KazSSR, 1978, 247 p.

4. Abramov A. A. Obogatitelnye protsessy i apparaty. Uchebnik dlya vuzov (Concentrating processes and devices. The textbook for high schools). Vol. 1, Moscow, MSMU, Gornaya kniga, 2010, 470 p.

5. Abdokhin V. M. Osnovy obogashcheniya poleznykh iskopaemykh. Uchebnik dlya vuzov (Bases of enrichment of minerals. The textbook for high schools). Vol. 1. Obogatitelnye protsessy (Concentrating processes), Moscow, MSMU, Gornaya kniga, 2008, 417 p.

6. Abdokhin V. M. Osnovy obogashcheniya poleznykh iskopaemykh. Uchebnik dlya vuzov (Bases of enrichment of minerals. The textbook for high schools). Vol. 2. Tekhnologiya obogashcheniya poleznykh iskopaemykh (Technology of enrichment of minerals), Moscow, MSMU, Gornaya kniga, 2008, 310 p.

7. Korzhova R. V. Syryevaya baza i obogashcheniye rud. Uchebnoye posobiye (Raw-material base and enrichment of ores. The manual). Pt. 2. Tekhnologiya i obogashcheniye rud (Technology and enrichment of ores), Moscow, MISIS, 2002, 149 p.

8. Layner A. I., Yeremin N. I., Layner Yu. A., Pevzner I. Z. Proizvodstvo glinozyema (Alumina manufacture), Moscow, Metallurgiya, 1978, 344 p.

9. Sazhin V. S. Novye sposoby kompleksnoy pererabotki alyumosilikatov i vysokokremnistykh boksitov (New ways of aluminosillicates and high-silicon bauxites complex processing), Moscow, Metallurgiya, 1988, 213 p.

10. Derevyankin A. V., Kuznetsov S. I. Chuprakov V. Ya. Et al. Kompleksnoye ispolzovaniye nizkokachestvennykh boksitov (Complex use of bad quality bauxites), Moscow, Metallurgiya, 1972, 240 p.

Language of full-text russian
Full content Buy
Back